හින්දු ස්තෝත්‍ර

ගණේශ මාලා මන්ත්‍රය

අප්‍රේල් 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[තරුණ ආධ්‍යාත්මික ශ්‍රව්‍ය] Page on Facebook vasana.pathirana on Google+ 

ඕම් නමෝ මහා ගණපතයේ
මහා වීරාය දශභුජාය
මදන කාල විනාශණ
මෘත්‍යුම් හණ හණ යම යම මද මද
කාලම් සම්භර සම්භර
සර්‍ව ග්‍රහාන් චූර්‍ණය චූර්‍ණය
නාගාන් මූඪය මූඪය
රුද්‍ර රූප ත්‍රිභුවනේශ්වර
සර්‍වතෝමුඛ
හුම් ඵට් ස්වාහඃඕම් නමෝ ගණපතයේ
ශ්වේතාර්‍ථ ගණපතයේ
ශ්වේතාර්‍ථම් මුල නිවාසාය
වාසුදේවප්‍රියාය
රක්ශ-ප්‍රජාපති රක්ශ කාය
සූර්‍යවරදාය
කුමාරගුරවෛ
බ්‍රහ්මාති-සුරාසුරවන්දිතාය
සර්‍පභූශණාය
ශෂාංඛශේඛරාය
සර්‍වමාලාලංකෘතදේහාය
ධර්මද්වජාය
ධර්මවාහනාය
ත්‍රාහි ත්‍රාහි දේහි දේහි අවතර අවතර ගම්ගණපතයේ
වක්‍රතුන්ඩ ගණපතයේ
වර වරද සර්‍වපුරුශ වශම්කර
සර්‍ව දෘශ්ඨ මෘග වශම්කර
සර්‍වස්ව වශම්කර
වශී ගුරූ වශී කුරූ
සර්‍ව දෝශාන් බන්ධය බන්ධය
සර්‍ව ව්‍යාධීන් නිකෘන්‍දය නිකෘන්‍දය
සර්‍ව විශානී සම්භර සම්භර
සර්‍ව ධාරිද්‍යම් මෝචය මෝචය
සර්‍ව විඤාන් චින්දි චින්දි
සර්‍ව වජ්‍රානි ස්ඵෝඨය ස්ඵෝඨය
සර්‍ව ක්‍ෂතෲන් උච්ඡාඨය උච්ඡාඨය
සර්‍ව සිද්ධීම් කුරූ ගුරූ
සර්‍ව කාර්‍යානි සාධය සාධය

ගාම් ගීම් ගූම් ගෛම් ගෞම් ගම් ගණපතයේ හුම් ඵට් ස්වාහඃ

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook